TSC e-poe kasutustingimused

TSC e-poe kasutustingimused

TSC e-poe kasutustingimused

1.      Üldtingimused

1.1.  TSC e-pood on kaugteenuste osutamise veebileht www.etsc.ee (edaspidi e-pood), mis võimaldab TSC teenustega tutvumist ja nende tellimist.

1.2.  E-poe pakutud seadmete remonditeenuse tellimisel kinnitab isik (edaspidi klient), et ta on tutvunud käesolevate kasutustingimuste, hooldustingimuste, e-poe kasutuskorra ja saadetiste pakendamise nõuetega. Tellimuse esitamisel kinnitab klient, et ta on tutvunud ka taganemisõigusega ja selle kasutamise tingimuste, tähtaegade ja korraga.

1.3.  E-poes pakutavate teenuste vastuvõtmist, töötlemist ja täitmist tagab TSC ja tema koostööpartnerid tellimuste tarne ja töötlemise alal.

1.4.  E-pood pakub järgmisi teenuseid:

1.4.1.  Garantiiremont – tasuta remont, mille tagab vastavalt seadme ostmise tingimustele ja siduvatele õigusaktidele tootja, kui on peetud kinni tootjapoolsetest seadme kasutamise eeskirjadest;

1.4.2.  Garantiiväline remont – tasuline teenus, mida osutatakse juhul, kui vastav defekt on tekkinud seadme tootja nõuetele mittevastava kasutamise tagajärjel, nt mehaaniline vigastus, niiskuse mõju, tootja poolt kinnitamata tarkvara paigaldamine, samuti muu defekti kõrvaldamine, mis ei kuulu tootja garantii alla ja on tekkinud kasutaja süü tõttu;

1.4.3.  Kindlustusremont – tasuline seadme defektide kõrvaldamine, mis on tekkinud seadme tootja nõuetele mittevastava kasutamise tulemusel, nt mehaanilised vigastused, niiskuse mõju, tootja poolt mitte aktsepteeritud tarkvara paigaldamine jm defektid, mille suhtes ei kehti garantiiremondi kohustus ja mis on tekkinud kasutaja süü tõttu, mille maksumust täies ulatuses või osaliselt katab kindlustaja;

1.4.4.  Andmete säilitamine – tasuline teenus. Andmete säilitamise teenuse raames on võimalik säilitada Apple seadmetesse salvestatud kontaktid ja galeriid ning teiste tootjate seadmetes salvestatud kontaktid, galeriid, sõnumid, kõneandmed ja kalendri kirjed.

2.      Remonditeenuse tellimine

2.1.  E-poes tellimuse esitamisel kinnitab klient, et ta on tutvunud valitud teenuse kirjeldusega ja see vastab tema nõuetele ja vajadustele.

2.2.  Tellimuse esitamisel kohustub klient esitama tellimuse täitmiseks vajalikke isikuandmeid, tarneaadressi ja kontaktinfot. Ebatäpsete andmete korral ei ole tellimuse täitmine tagatud.

2.3.  Klient nõustub tema isikuandmete, sh isikukoodi töötlemise ja tehnoloogiliste lahenduste kasutamisega, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks, arvelduste haldamiseks, teenuste pakkumiseks, pretensioonide läbivaatamiseks ja garantiikohustuste täitmiseks vastavalt õigusaktide nõuetele.

2.4.  Tellimuse esitamisel on klient kohustatud eemaldama seadme turvakoodi, salasõna või muud piiravad elemendid, mis võivad tõkestada remondi. Klient peab võtma seadmest välja SIM-kaardi(d)  ja mälukaardi(d) ning kustutama seadmest isikuandmed, sealhulgas kontaktid, galeriid, kalendrikirjed jm. Seadme andmete salvestamise eest väljapoole seadet vastutab klient. Vajaduse korral teeb klient endale andmetest varukoopia (backup). Klient on informeeritud ja teadlik asjaolust, et seadmesse ning mälukaarti jäänud andmed võivad remondi käigus kustuda selliselt, et andmeid ei saa taastada. Seadmesse jäetud SIM-kaardi/kaardid hävitab teeninduskeskus ära. Andmete säilitamine teeninduskeskuse poolt on tasuline teenus (vastavalt hinnakirjale) ja klient on kohustatud teavitama teeninduskeskust oma soovist säilitada andmeid enne seadme remondiks üleandmist, s.o teenuse tellimisel.

2.5.  Pärast tellimuse vormistamist ja kliendi kinnituse saamist, et ta on tutvunud käesolevate tingimuste ja muude asjakohaste dokumentidega, saadetakse kliendi tellimuses märgitud e-posti aadressile automaatselt saatmisetikett (elektroonilisel kujul), info remondi jälgimise võimaluse kohta, arve tasuliste teenuste eest ja info tasumise kohta. Klient peab pakendama seadme nii, et vältida selle kahjustamist saatmise ajal, ja jälgima muid turvalise saatmise nõudeid, millega saab tutvuda alamlehel „Kasulik informatsioon“ – „Saadetise pakendamine“.

2.6.  E-poel on õigus tellimus tagasi lükata, kui:

2.6.1. vastav teenus ei ole kättesaadav;

2.6.2. kliendi maksekorraldus ei ole kinnitatud või on tagasi lükatud.  

3.      Remonditeenuse osutamine, hinnad ja tasumise kord

3.1.  E-poes tellimuse esitamisel nõustub klient valitud teenuse hinnaga ja selle tasumise korraga.

3.2.  E-poes välja toodud hinnad sisaldavad kõiki makse, sh käibemaksu. Tellimuse saatmiskulud (kui sellised on ette nähtud) määratakse eraldi vastavalt e-poe hinnakirjale.

3.3.  Kliendi seadme saabumisel hoolduskeskusesse viivad elektroonika tehnikud läbi seadme täisdiagnostika ja kontrollivad, kas kliendi poolt valitud teenus vastab tuvastatud defektidele. E-pood koostab ja saadab kliendile remondi eelarve. Klient saab eelarves välja toodud maksumusega nõustuda või tellimusest loobuda. Kui klient nõustub maksumusega, siis pärast tellimuse kinnitamist kliendi poolt saadetakse kliendile makselink, kus klient saab valida endale sobiva makseviisi. Tellimuse täitmist alustatakse peale makse laekumist. Kui klient otsustab tellimusest loobuda, tagastab hoolduskeskus seadme kliendile.

3.4.  Hoolduskeskus teostab remondi võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt 21 (kahekümne ühe) päeva jooksul. Remondi tähtaega võib pikendada, kui laos ei ole vajalikku varuosa või kui seadet on vaja saata kõrgema taseme hoolduskeskusesse teise Euroopa Liidu liikmesriiki. Hoolduskeskus kohustub teavitama klienti tähtaja pikendamise vajadusest lühisõnumi kaudu.

3.5.  Seadme diagnostika käigus võetakse kliendi seade lahti. Kahjustatud osade tagasipaigaldamine võib osutuda võimatuks. Kui klient loobub tellimusest, tagastatakse talle seade lahtivõetuna.

3.6.  Hoolduskeskus tagab seadme remondi käigus vahetatud osade (jäätmete) keskkonnasõbralikku käitlemist.

4.      Garantiikohustused

4.1.  Garantiiremont ei mõjuta tootja poolt ette nähtud garantiiaega.   

4.2.  Seadme garantiivälise remondi korral annab hoolduskeskus remontöödele ja vahetatud varuosadele kolmekuuse garantii. Garantiiaja arvestamine algab seadme kliendile üleandmise hetkest. Samuti on kliendil õigusaktides ettenähtud õigused.

4.3.  Kui tellimuse kättesaamisel tuvastab klient pakendi või kauba kahjustusi või on alus arvata, et pakendis olev kaup võib olla kahjustatud, on kliendil õigus tellimuse vastu võtmisest loobuda. Sellisel juhul kõrvaldatakse tarnitud kauba kahjustused tasuta.

4.4.  Kliendil on õigus esitada tellimuse täitmisega ja selle käigus saadud teenuste lepingu tingimustele vastavusega seotud küsimused käeolevate tingimuste punktis 1.1 nimetatud ettevõtjale. Tellimuse suhtes kohaldatakse Läti Vabariigis kehtivat õigust. Kliendil on tarbijana õigusaktides ettenähtud õigus esitada nõudeavaldusi. Kõik tellimuse täitmisega seotud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui lahenduse leidmine läbirääkimiste teel ei ole võimalik, lahendatakse vaidlus Läti Vabariigi kehtivates seadustes sätestatud korras või vajadusel tarbijavaidluste kohtuvälise menetleja vahendusel, s.o tarbijavaidluste komisjonis www.ttja.ee .

4.5.  Kliendi nõudeavaldus seoses lepingu tingimustele mittevastava teenusega vaadatakse läbi õigusaktides sätestatud korras ja tähtajal. Muudel juhtumitel vaadatakse kliendi kirjalikke ja suulisi nõudeavaldusi läbi 30 (kolmekümne) päeva jooksul vastava nõudeavalduse saamisest, kui küsimuse lahendamiseks ei ole vajalik täiendav asjaolude väljaselgitamine.

5.      Seadme tarne kliendile

5.1.  Seade tarnitakse kliendi poolt valitud viisil ja märgitud aadressile.  

5.2.  Klient kohustub tellimuse kättetoimetamise hetkel olema märgitud kohas ja esitama isikut tõendavat dokumenti. Vastasel juhul tellimust kliendile ei väljastata. Teisele isikule tellimust ei väljastata.

5.3.  Kui tellimuse tarne hetkel ei ole klient märgitud aadressil kättesaadav, mistõttu ei ole saadetise kättetoimetamine võimalik, teostatakse uus tarne ainult pärast seda, kui klient on uuesti kohustunud olla kokkulepitud ajal kokkulepitud kohas. Korduv kättetoimetamine võib toimuda lisatasu eest.

5.4.  Saadetise kättetoimetamisel peab klient selle vastu võtma, kontrollima selle vastavust ja kvaliteeti ning allkirjastama vastava tellimuse täitmisega seotud dokumendid.

6.      Taganemisõigus

6.1.  Kliendil on õigus taganemisõigust kasutada 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates tellimuse kättesaamisest, täites taganemisavalduse vormi või koostades teavituse taganemisõiguse kasutamise kohta ning esitades selle kirjalikult ettevõtjale õigusaktides sätestatud korras. Avaldus loetakse õigeaegselt esitatuks, kui see on esitatud enne taganemisõiguse kasutamise tähtaja lõppu.

6.2.  Taganemisõiguse kasutamise korral on klient kohustatud tagastama ettevõtjale tellimuse alusel saadud kaupa (täiskomplektis, ilma kahjustuseta, esitades kauba soetamist tõendavaid dokumente) käesolevates tingimustes ja kehtivates normatiivaktides sätestatud korras ilma põhjendamatu viivituseta, kuid hiljemalt 14 (neljateistkümne) päeva jooksul arvestades päevast, mil klient on teavitanud ettevõtjat oma otsusest tellimusest loobuda. Kaup loetakse õigeaegselt tagastatuks, kui see on tagastatud enne 14 (neljateistkümne) päeva möödumist. Vastasel juhul loetakse, et klient on oma taganemisõigusest loobunud.

6.3.  Käesolevate tingimuste punktis 7.2 sätestatud korras kauba tagastamise korral:

6.3.1.  vastutab klient kauba väärtuse vähenemise eest, kui kaupa on kasutatud teiseks eemärgiks kui selle tüübi, omaduste ja toimivuse tuvastamiseks.

5.4.2. Kauba tagastamisega seotud kulud katab klient.

5.4.3. Klient on kohustatud kustutama tagastatud seadmest kõik isiklikud andmed. Kauba tagasisaanud ettevõtja ei vastuta kliendi mistahes isikliku info lekke või töötlemise eest, kui see on seotud käesoleva punkti sätete rikkumisega.

6.4.  Tellimuse ja selle tavatarne eest tasutud summa (v.a kauba tagastamisega seotud kliendi kulud) makstakse kliendile tagasi 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast taganemisavalduse kättesaamist ja tellimuse alusel tarnitud kauba ettevõtjale tagastamist või kinnistuse saamist kauba tagastamise kohta (olenevalt sellest, mis toimub varem). Raha tagastatakse vastavalt kliendi algselt valitud makseviisile, kui pooled ei ole leppinud kokku teisiti.

Kui tellimuse täitmine ei ole veel alustatud, maksab ettevõtja kliendi poolt tellimuse eest tasutud summa (v.a saatmiskulud ja tagastamise kulud) kliendile tagasi 14 (neljateistkümne) päeva jooksul pärast taganemisavalduse kättesaamist.  Raha tagastatakse vastavalt kliendi algselt valitud makseviisile, kui pooled ei ole leppinud kokku teisiti.

6.5.  Kui klient tagastab kauba taganemisõiguse kasutamiseks ettenähtud tähtaja jooksul, peab klient tasuma tema nõudmise alusel juba osutatud teenuste eest.  Kui klient loobub teenusest taganemisõiguse kasutamiseks ettenähtud tähtaja jooksul, peab klient tasuma tema nõudmise alusel juba osutatud teenuste eest.

6.6.  Klient on teadlik, et taganemiseõigust ei kohaldata õigusaktides ettenähtud juhtudel, kui kliendi nõudmisel on teenus täies mahus osutatud enne taganemisõiguse kasutamiseks ettenähtud tähtaja lõppu. See tähendab, et: klient ei saa loobuda juba osutatud teenusest.

Klient saab 14 (neljateistkümne) päeva jooksul loobuda teenusest, mille osutamist on juba alustatud, eeldusel, et klient tasub proportsionaalselt taganemisõiguse kasutamiseks ettenähtud tähtajal temale osutatud teenuste eest (elektroonika tehnikute tehtud töö, vahetatud varuosade maksumus).

6.7.  Taganemisõiguse kasutamise korral vastutab klient tellimuse alusel saadud kauba kvaliteedi ja turvalisuse eest kuni kauba ettevõtjale tagastamise hetkeni.

6.8.  Klient on teadlik, et taganemisõigust ei kohaldata õigusaktides ettenähtud juhtudel, kaasa arvatud kui kliendi nõudmisel on teenus täies mahus osutatud enne taganemisõiguse kasutamiseks ettenähtud tähtaja lõppu.

6.9.  Taganemisõiguse kasutamise korral vastutab klient tellimuse alusel saadud kauba kvaliteedi ja turvalisuse eest kuni kauba ettevõtjale tagastamise hetkeni.