Teeninduse tingimused

Teeninduse tingimused

Viimati uuendatud: [04.04.2019]

1. Garantiiremont – tasuta remont, mille tagab vastavalt seadme ostmise tingimustele ja siduvatele õigusaktidele tootja, kui on peetud kinni tootja määratud seadme kasutamise eeskirjadest.
2. Garantiiväline remont – tasuline teenus, mida osutatakse juhul, kui vastav defekt on tekkinud tootja nõuetele mittevastava kasutamise tagajärjel, nt mehaaniline vigastus, niiskuse mõju, tootja poolt kinnitamata tarkvara paigaldamine, samuti muu defekti kõrvaldamine, mis ei kuulu tootja garantii alla ja on tekkinud kasutaja süü tõttu.
3. Kui klient annab seadme tasulisse remonti, kuid ei soovi teha remonti pakutud summa eest, peab ta tasuma diagnostika eest (vastavalt hinnakirjale). Diagnostika hind ulatub 14.88 eurost 24.00 euroni, sõltuvalt teenust pakkuvast teenindusest. Diagnostika hõlmab defektsete detailide kindlaks määramist, kuid mitte nende vahetamist.
4. Teeninduskeskus ei võta endale vastutust seadme lahtivõtmisega põhjustatud kahjustuste eest, kui on tuvastatud, et seadmele on eelnevalt tehtud volitamata remonti, mille käigus on paigaldatud mittekvaliteetsed mitteoriginaalvaruosad, või et seadet on kasutatud tootja kehtestatud seadme kasutamise tingimusi eirates.
5. Teeninduskeskus ei võta endale vastutust kliendi poolt teadlikult või mitteteadlikult varjatud visuaalsete ja mehaaniliste kahjustuste eest. Näiteks prao varjamine paksu ekraani kaitsekile alla. Samuti ei võta teeninduskeskus endale vastutust seadme lahtivõtmise tagajärjel ekraani kaitsekilele või -klaasile põhjustatud kahjustusi. Klient vastutab ekraani kaitsekile või -klaasi eemaldamise eest enne seadme remonti andmist.
6. Teeninduskeskus utiliseerib seadme remondi käigus vahetatud varuosad (jäätmed), kui klient ei ole teavitanud, et ta soovib defektsete osade tagastamist koos seadmega. Kliendi soov saada vahetatud varuosad endale tuleb märkida remondi kviitungile seadme parandusse andmisel.
7. Teeninduskeskus teeb remondi võimalikult kiiresti, ületamata 15 (viieteist) tööpäeva pikkust tähtaega, kuid remondi tähtaega võidakse pikendada, sõltuvalt kahjustunud detaili olemasolust teeninduskeskuse laos, või siis, kui sideseade (edaspidi: seade) tuleb saata kõrgema taseme teenindusse, mis asub mõnes Euroopa Liidu liikmesriikidest. Sellistel juhtudel kohustub teeninduskeskus teavitama klienti lühisõnumiga vajadusest remondi tähtaega pikendada.
8. Kui alates hetkest, mil teeninduskeskus on teavitanud klienti lühisõnumi, kõne või vabatahtlikkuse alusel esitatud e-posti aadressi kaudu vajadusest vastata, kommenteerida või saata tarvikud, on möödunud 7 (seitse) kalendripäeva ja klient ei ole vastanud või tarvikuid saatnud, siis on teeninduskeskusel õigus anda seade ilma eelneva hoiatuseta kliendile ilma remonti tegemata tagasi. Klienti on teavitatud, et tema tellitud remondiga seotud tehingu tagamiseks võidakse vestlus teeninduskeskusega salvestada.
9. Teenuse hinna määravad teeninduskeskuse spetsialistid vastavalt teeninduskeskuse teenuste hinnakirjale. Teeninduskeskuse spetsialistid selgitavad kliendi soovil täpsemalt hinnakirjas olevaid hindu ja tehtavate tööde spetsiifikat. Kui seadmele on tehtud garantiiväline remont, annab teeninduskeskus tehtud remondile ja välja vahetatud osadele garantii 3 (kolm) kuud alates hetkest, mil seade on kliendile üle antud. Kliendil on lisaks ka õigusaktides sätestatud õigused.
10. Tehingu tagamiseks on klient enne seadme remonti andmist kohustatud eemaldama ekraani turvakoodi. Kui see ei ole aga võimalik, siis teatama teeninduskeskusele seadme turvakoodi, võtma välja SIM-kaardi või -kaardid ja mälukaardi või -kaardid ning kustutama seadmest isikuandmed, sealhulgas kontaktid, galeriid, kalendrikirjed jm. Seadme andmete salvestamise eest väljapoole seadet vastutab klient. Vajaduse korral teeb klient endale andmetest varukoopia (backup). Klienti on informeeritud ning Klient on teadlik asjaolust, et seadmesse ning mälukaarti (kui mälukaart on seadmes) jäänud andmed võivad kustuda selliselt et andmeid ei saa taastada. Kui SIM kaart/kaardid on jäetud seadmesse, siis need hävitatakse Teeninduskeskuses. Andmete salvestamise teenuse kasutamisel on võimalik salvestada ainult kontaktid, Apple'i seadmete galerii ja kontaktid, galerii, SMS, kõnelogi ja kalendrikirjed teiste tootjate seadmete puhul.
11. Klient kinnitab oma allkirjaga, et seade kuulub kliendile ja kliendi esitatud andmed on õiged. Kui klient on esitanud kolmanda isiku andmed remondi protsessi korraldamiseks, siis klient vastutab täies ulatuses seadusest tulenevate ning kolmanda isiku poolt teeninduskeskusele esitatud vastuste ja tellimuste täitmise eest. Kui klient on esitanud ebaõige teabe ja teeninduskeskusel on selle tõttu tekkinud kahju, kohustub klient kogu tekkinud kahju hüvitama.
12. Remondiga seotud tehingu täitmise tagamiseks on teeninduskeskusel kui vastutaval töötlejal ja tema volitatud isikul õigus töödelda kliendi isikuandmeid, sh ees- ja perekonnanime, kontakttelefoni ja vabatahtlikkuse alusel esitatud e-posti aadressi, samuti remondi tagamiseks vajalikke andmeid, sh seadme tootja, mudel, IMEI-kood, komplektsus, defektide kirjeldus, visuaalne hinnang, turvakood (olemasolu korral) ning seadme ostu (tehingut) tõendava dokumendi koopiad. Andmete töötlemise alus on kliendi remondiavaldus ja sellega seotud õigusaktide täitmine. Töötlemise eesmärk on tehingu tagamine, sh sellega seotud kliendi õiguste ja nõuete elluviimine, suhtlemine kliendiga remondi kulgemise asjus, kliendi esitatud küsimuste lahendamine ja teenuse kvaliteedi kontrollimine, samuti arveldused ning seadme remondi haldamine ja arvestus.
Seadmele antud tootja garantii ja õigusaktides sätestatud kliendi õiguste tagamiseks võidakse remondi tegemiseks vajalikud kliendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, kontakttelefon ja vabatahtlikkuse alusel esitatud e-posti aadress), seadme andmed ja seadme ostu (tehingut) tõendavate dokumentide koopiad anda üle kliendi seadme tootjale või tema määratud isikule kui töötlejale, et ta teostaks andmete töötlemise eesmärgi – remonditehingu. Kui klient on tellinud teenuse, näiteks remonditava seadme kohaletoimetamise, siis võidakse vajalikud andmed anda teeninduskeskuse koostööpartneritele, näiteks kohaletoimetajale, et ta võiks tagada vastava teenuse. Andmete töötlemise alus on kliendi avaldus ja sellega seotud õigusaktide täitmine.
Erinevalt neist nõusolekutest, mille andmine on kliendi vaba valik, on tehinguga seotud andmed vajalikud tehingu teostamiseks ja nende mitteesitamine võib tehingu tagamist osaliselt või täielikult takistada.
Teeninduskeskuses on kliendi andmete kaitse kõrgeim prioriteet ning andmeid töödeldakse vastavalt õigusaktide nõutele ainult konkreetsel eesmärgil ja ainult vajalikus mahus, järgides andmete minimeerimise põhimõtet, samuti vastavalt konkreetsele alusele, seahulgas tehingute teostamiseks, õiguste tagamiseks, kliendi antud nõusolekute raames ja siduvate õigusaktide täitmiseks. Andmete säilitamise kestuseks määratakse vastavalt kliendi õigustele ja asjakohaste õigusaktide nõuetele aeg, mille jooksul võib esitada tehinguga seotud nõudeid, kui need tekivad.
Kui klient on andnud nõusoleku konkreetseks eesmärgiks, võib klient selle igal hetkel tühistada kergesti kättesaadaval viisil, mis võimaldab klienti üheselt tuvastada, sealhulgas teeninduskeskuse suhtluskanalite kaudu. Nõusolek kehtib kuni selle täideviimiseni või tühistamiseni, sõltuvalt sellest, kumb leiab aset varem. Tühistamine ei mõjuta sellise töötlemise seaduslikkust, mis on leidnud aset enne vastava nõusoleku tühistamist.
Kliendil on vastavalt õigusaktidele õigus saada teavet oma andmete kohta, esitada vastuväide nende töötlemise kohta, samuti neid parandada, kustutada, piirata või üle kanda. Kliendil on õigus suhelda ka järelevalveasutustega. Need andmetöötluse privaatsuse põhimõtted on käesolevate tingimuste lahutamatu osa. Rohkem teavet teeninduskeskuse privaatsuspõhimõtete kohta on saadaval kõigis teeninduskeskuse suhtluskanalites.
13. Klient kinnitab oma allkirjaga, et võtab endale täieliku finantsvastutuse remondi ajaks välja antud asendusseadme eest. Kui klient ei tagasta asendusseadet teeninduskeskusele, kohustub klient katma tekkinud kahju väärtuses. Klient on kohustatud tagastama või tasuma asendusseadme kahju hiljemalt remonditud seadme vastuvõtmise hetkel. Asendusseadme tagastamisel on klient kohustatud kustutama sellest igasuguse isikliku teabe, sh isikuandmed.
14. Teeninduskeskus kohustub säilitama kliendi seadet 20 (kakskümmend) kalendripäeva tasuta alates hetkest, mil klienti on lühisõnumi, kõne või vabatahtlikkuse alusel esitatud e-posti aadressi teel teavitatud võimalusest seade kätte saada. Seadme edasise säilitamise eest kohustub klient tasuma 1.00 (ühe) euro iga järgmise ööpäeva eest.
15. Kui klient tuleb seadmele järele, peab ta enne seadme kättesaamist tasuma kõik saadud teenustega seotud kulud: tasuline remont, diagnostika, seadme säilitamine jm.
16. Seadme kättesaamisel pärast remonti peab klient tagastama hoolduskeskusele oma vastuvõtukviitungi eksemplari. Kui vastuvõtukviitung on kadunud, väljastab hoolduskeskus seadme üksnes kviitungil märgitud isikule. Sellisel juhul on klient enne seadme väljastamist kohustatud esitama hoolduskeskuse nõutud dokumendid või nende koopiad, mille alusel saab tuvastada isiku ja tema seose seadmega.
17. Seadme kättesaamisel pärast remonti peab klient kohapeal kontrollima järgmist:
     17.1. kas pärast remonti kätte saadud seade on samamoodi komplekteeritud nagu remonti andmisel, sealhulgas seadme salvestatavate andmete osas, kui selline teenus on teeninduskeskuses enne seadme remonti andmist tellitud;
     17.2. kas seadmel on pärast remonti kõrvaldatud kõik teatatud defektid;
     17.3. ega seadmel ei ole pärast remonti ilmunud uusi visuaalseid defekte.
Seadme kättesaamisel kinnitab klient oma allkirjaga seadme väljaandmise kviitungil, et on teinud nimetatud kontrollimise, seade on remonditud kvaliteetselt ja kliendil ei ole seoses sellega teeninduskeskuse vastu pretensioone.