Teeninduse tingimused

Teeninduse tingimused

Viimati uuendatud: [27.02.2024]

 1. Garantiiremont - tootja poolt teostatav tasuta remont vastavalt seadme ostutingimustele ja siduvatele õigusaktidele, tingimusel, et järgitakse tootja eeskirju seadme kasutamise ja käitamise kohta.
   
 2. Garantiiväline remont - tasuline teenus, kui seadme rike on tingitud seadme reeglitele mittevastavast kasutamisest, näiteks mehaanilisest kahjustusest, kokkupuutest niiskusega, tootja poolt kinnitamata tarkvara paigaldamisest, ja muude defektide kõrvaldamine, mis ei ole tootja garantiiga hõlmatud ja mille põhjuseks on kasutaja süü.
   
 3. Kui klient esitab seadme tasu eest remonti, kuid ei soovi seda remontida pakutud summa eest, peab klient maksma diagnostika eest (vastavalt hinnakirjale: https://www.etsc.ee/ee/tsc-teave/kasulik-informatsioon/teenuste-hinnakiri). Diagnostika hind võib varieeruda 15.00 ja 122.00 EUR vahel sõltuvalt töökojast, kus teenust osutatakse. Diagnostika hõlmab defektsete osade tuvastamist, kuid mitte nende väljavahetamist.
   
 4. Teeninduskeskus ei vastuta seadmete lahtivõtmisest põhjustatud kahju eest, kui seadet on eelnevalt omavoliliselt remonditud, kui on paigaldatud halva kvaliteediga mitteoriginaalvaruosad või kui seadet on kasutatud viisil, mis ei vasta tootja seadme kasutamise ja käitamise eeskirjadele.
   
 5. Teeninduskeskus ei vastuta seadme varjatud defektide eest, mis ilmnevad pärast seadme remondiks vastuvõtmist ja/või defektide eest, mida ei olnud võimalik kättesaamisel tuvastada - näiteks paksu ekraanikaitse alla peidetud mõrad. Enne seadme üleandmist remonti peab klient eemaldama ekraani kaitsekile või kaitseklaasi. Teeninduskeskus ei vastuta ekraani kaitsekile või kaitseklaasi kahjustuste eest, mis on põhjustatud seadme lahtivõtmisest.
   
 6. Teeninduskeskus kõrvaldab garantiivälise remondi käigus väljavahetatud varuosad (jäätmed). Garantiivälise remondi korral võib klient saada kahjustatud varuosad koos seadmega, kui ta on teavitanud teeninduskeskust oma soovist enne seadme remonti üleandmist.
   
 7. Teeninduskeskus teostab remondi võimalikult kiiresti ja maksimaalselt 15 (viieteistkümne) kalendripäeva jooksul, kuid remondiperioodi võib pikendada arvestades kahjustatud osa kättesaadavust teeninduskeskuse laos või kui seade on vaja saata mõne Euroopa Liidu liikmesriigi spetsialiseeritud teeninduskeskusesse. Teeninduskeskus teavitab klienti tekstisõnumiga, kui on vajalik remondiperioodi pikendamine.
   
 8. Kui on möödunud 3 (kolm) kalendripäeva sellest, kui teeninduskeskus on klienti tekstisõnumi, kõne või e-posti teel teavitanud vajadusest anda vastus, kommentaar või saata tarvikuid ning klient ei ole vastanud või saatnud tarvikuid, on teeninduskeskusel õigus tagastada seade kliendile ilma eelneva etteteatamiseta ilma remonti teostamata. Klient on teavitatud, et kliendi poolt tellitud remondiga seotud tehingu tagamiseks võidakse teeninduskeskusega tehtud kõne salvestada.
   
 9. Teeninduskeskuse spetsialistid määravad teenuse hinna vastavalt teeninduskeskuse hinnakirjale. Teeninduskeskuse spetsialistid annavad kliendi nõudmisel üksikasjalikke selgitusi hinnakirjas märgitud hindade ja tehtavate tööde spetsiifika kohta. Garantiivälise remondi korral annab teeninduskeskus remondile ja asendatud osadele garantii 3 (kolm) kuud alates seadme kliendile üleandmisest. Lisaks on kliendil õigusaktides sätestatud õigused.
   
 10. Seadme remondi tagamiseks peab klient enne seadme remondiks üleandmist välja lülitama seadme turvakoodi, salasõna või muud piirangud, mis võivad seadme remonti takistada, kui see ei ole aga võimalik, peab klient teavitama teeninduskeskust piirangute väljalülitamise võimalusest. Enne seadme üleandmist remondiks peab klient seadmest eemaldama SIM-kaardi(d) ja mälukaardi(d) ning kustutama seadmest isiklikud andmed, sealhulgas kontaktid, galeriid, kalendrikanded jne. Klient vastutab seadme andmete salvestamise eest väljaspool seadet ja vajadusel tagab klient endale andmete varukoopia (backup). Klienti on teavitatud ja täielikult teadlik, et seadmesse ja mälukaardile salvestatud andmed võidakse remondi käigus jäädavalt kustutada. Kui seadmesse on jäetud SIM-kaart(id), hävitatakse see/need teeninduskeskuses. Andmete säilitamine teeninduskeskuses on tasuline teenus (vastavalt hinnakirjale) ja klient on kohustatud teavitama teeninduskeskust oma soovist andmeid säilitada enne seadme remondiks üleandmist. Andmesalvestamise teenuse raames Apple'i seadmetel saab salvestada ainult kontaktid ja galeriid, teiste tootjate seadmete puhul - kontaktid, galerii, tekstisõnumid, kõnelogi ja kalendrikanded. Arvutite puhul salvestatakse kausta C:\Users\ sisu (võimalus eelneval kokkuleppel faile täiendavalt salvestada ka teistest kaustadest).
   
 11. Seadme remonti tehes võib ilmneda lisakahjustusi, mille tulemusena võib halveneda seadme tehniline seisukord ja seade lakata täielikult töötamast. Juhul, kui Klient ei ole enne seadme remonti andmist teinud seadmes sisalduvatest andmetest varukoopiat mõnele välisele andmekandjale, tunnistab ja aktsepteerib Klient sellise otsusega seotud riske (remondi käigus parandamatu andmete kadu), sh. kui on taotletud andmete salvestamise teenust. Hoolduskeskus ei vastuta remondi käigus andmete kadumise või hävimise eest, sh. kui on taotletud andmete salvestamise teenust.
   
 12. Seadme remondiks üleandmisega kinnitab klient, et seade on kliendi omand ja kliendi poolt esitatud andmed on tõesed. Kui klient annab teeninduskeskusele lisaks ka teise isiku kontaktandmed ühenduse võtmiseks seoses kliendi seadme remondiga, vastutab klient esitatud andmete õiguspärasuse eest ning isiku teavitamise eest isikuandmete töötlemise ja teeninduskeskuse privaatsuspoliitika kohta. Kliendi poolt märgitud kontaktisiku poolt seoses kliendi tehinguga antud juhised on kliendile ja teeninduskeskusele siduvad. Kui klient on esitanud valeandmeid ja teeninduskeskusele on selle tulemusena tekkinud kahju, kohustub klient hüvitama kogu tekkinud kahju.
   
 13. Kliendiga suhtlemise, seadme remondi, maksmise ja muude vastastikuste kohustuste täitmise tagamiseks töötleb teeninduskeskus kui vastutav töötleja kliendi ja/või tema kontaktisiku isikuandmeid, mis sisalduvad seadme vastuvõtmise ja/või väljastamise kviitungis. Isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas kohaldatavate õigusaktide nõuetega. Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta, sealhulgas töötlemise eesmärgid, alused ja õigused, leiab teeninduskeskuse privaatsuspoliitikast: https://www.etsc.ee/files/EE_privatuma_politika.pdf.
   
 14. Teeninduskeskus võib anda kliendile remondi ajaks asendusseadme, mille mudel ja väärtus märgitakse seadme vastuvõtmise kviitungile. Klient vastutab rahaliselt, kui talle antud vahetusseade läheb kaduma või on kahjustatud, ning hüvitab teeninduskeskusele kõik kulud, mis on seotud asendusseadme asendamise või remondiga. Klient kustutab kõik isikuandmed ja tagastab asendusseadme teeninduskeskusele või tasub asendusseadme väärtuse ja kõik asendusseadme asendamise või parandamisega seotud kulud kohe pärast remondi teostamist, kuid mitte hiljem kui 20 (kahekümne) kalendripäeva jooksul pärast seda, kui kliendile on teatatud remondi teostamisest. Õigeaegselt tagastamata jäänud asendusseadme saab võrgu vahendusel blokeerida, sisestades andmed kadunud seadmete andmebaasi.
   
 15. Teeninduskeskus kohustub hoiustama kliendi seadet teeninduskeskuse laos ja hoidma seda 20 (kakskümmend) kalendripäeva ilma lisatasuta alates hetkest, mil klienti on teavitatud tekstisõnumi, kõne või e-posti teel (kui see on esitatud) võimalusest saada seade kätte teeninduskeskuses või klienditeeninduskeskuses. Seadme edasise hoiustamise eest kohustub klient maksma 1.00 (üks) EUR iga täiendava ladustamispäeva eest. Klienti on teavitatud ja ta nõustub, et kliendi seadmeid hoitakse teeninduskeskuse laos maksimaalselt 3 (kolm) aastat pärast seadmete tasuta hoiustamisperioodi lõppemist. Kui klient ei võta seadmeid selle aja jooksul teeninduskeskusest välja, on klient volitanud teeninduskeskust ja teeninduskeskusel on õigus, teatades sellest eelnevalt klienti, kliendi seadmed kõrvaldada või müüa vabalt valitud hinna eest, kattes müügituluga teeninduskeskuse kulud, mis on seotud kliendi seadme hoiustamisega.
   
 16. Klient on kohustatud tulema seadmele järele 20 (kahekümne) kalendripäeva jooksul alates sellest, kui kliendile on teatatud remondi lõpetamisest. Seadme kättesaamiseks peab klient esitama vastuvõtmise kviitungi ning ta peab täitma kõik maksekohustused saadud teenuste eest: tasulise remondi, diagnostika, seadme hoiustamise, asendusseadme jm eest. Kviitungi kaotamise korral väljastab teeninduskeskus seadme kviitungil märgitud isikule pärast tema isikut tõendava dokumendi kontrollimist. Maksekohustuse õigeaegse täitmata jätmise korral võib teeninduskeskus avaldada andmed võla ja kliendi kohta, sealhulgas kliendi isikuandmed, normatiivaktides sätestatud korras registreeritud maksehäirete ja krediidiinfo andmebaasidesse või algatada võla sissenõudmise menetlust õigusaktidega kehtestatud korras.
   
 17. Pärast remonditud seadme kättesaamist peab klient seadme üle vaatama teeninduskeskuses või 12 (kaheteistkümne) tunni jooksul (kui seade on remondist kätte saadud kulleri või pakiautomaadiga):
  17.1. kas pärast remonti kättesaadud seade on samas komplektsuses kui remonti üleandmisel, sealhulgas seadmesse salvestatud andmete osas, kui sellist teenust taotleti teeninduskeskusest enne seadme üleandmist remonti;
  17.2. kas pärast remonti on kõrvaldatud teatatud seadme defektid;
  17.3. kas seadmel ei ole pärast remonti tekkinud uusi visuaalseid defekte.
  Seadme kättesaamisel kohapeal kinnitab klient seadme väljastamise kviitungile alla kirjutades, et ta on teostanud eespool nimetatud kontrolli, et seadme remont on teostatud kvaliteetselt ja et kliendil ei ole sellega seoses mingeid pretensioone teeninduskeskuse vastu.
  Pärast seadme kättesaamist kulleri või pakiautomaadiga teavitab klient teeninduskeskust avastatud puudustest kohapeal või telefoni/e-kirja teel 12 (kaheteistkümne) tunni jooksul pärast seadme kättesaamise hetkest.  Vastasel juhul loetakse, et klient on eespool nimetatud kontrolli teostanud, seadme remont on teostatud kvaliteetselt ja kliendil ei ole sellega seoses mingeid pretensioone teeninduskeskuse vastu.
   
 18. Teeninduskeskusel on õigus igal ajal muuta, parandada või täiendada teenindustingimusi ilma klienti eelnevalt teavitamata. Uued tingimused jõustuvad päevast, mil need avaldatakse teeninduskeskuse veebilehel. Enne teenindustingimuste muutmise kuupäeva esitatud kliendi remonditaotlused täidetakse vastavalt remonditaotluse esitamise ajal kehtinud teenindustingimustele.