Privaatsuspõhimõtted

Privaatsuspõhimõtted

Viimati uuendatud: [02.07.2018]

1. Üldsätted:
Meie, TSC Volitatud Hoolduskeskus, tel +372640 5074, info@etsc.ee, www.etsc.ee (edaspidi – Meie) osutame oma klientidele aina uuemaid, tänapäeva standarditele vastavaid Teenuseid. Meie jaoks ei ole oluline vaid Klientide mugavus ja võimalused, mida tagavad Meie poolt pakutud Teenused, vaid ka Klientide Privaatsuse kaitse. Meie teeme investeeringuid, et Meie Kliendid tunneksid end turvaliselt, ning oma igapäevases töös hoolitseme selle eest, et Klientide andmed oleksid kaitstud.
Käesoleva Privaatsuspoliitika eesmärk on teavitada Meie poolt tagatud Klientide privaatsuse kaitsest, anda selgitusi sellest, kuidas kaitseme Klientide isikuandmeid, ning et aidata Klientidel mõista, kuidas Klientide isikuandmeid töödeldakse ja millised on Meie ja Klientide õigused ja kohustused.
Isikuandmete töötlemisel Meie järgime riigis kehtivaid normatiivakte ja vastutavate institutsioonide poolt välja antud siduvaid juhiseid ja reegleid, samuti Euroopa Liidu normatiivakte, sealhulgas, kuid mitte ainult, nõudeid, mis on kehtestatud andmete töötlemise, ausa äripraktika ja tarbijaõiguste kaitse valdkonnas.
Käesolevat Privaatsuspoliitikat kohaldatakse Meie ja Klientide vahelistele suhetele, sealhulgas see puudutab kõiki olemasolevaid Kliente, ostjaid või mistahes teist isikut, kes kasutab või on avaldanud soovi kasutada mõnda Meie teenustest või kes pöördub Meie poole mistahes palve või nõudega, esitab mistahes dokumendi, külastab Meie kodulehe või Klienditeeninduskeskust ja müügikohti või Meie muid objekte või Meie poolt korraldatud üritusi, või kes võtab Meiega ühendust, kasutades kaugsuhtlusvahendeid, sealhulgas posti, e-posti või telefoni (edaspidi koos - Klient).
Käesolevat Privaatsuspoliitikat ei kohaldata teiste ettevõtjate poolt teostatud andmetöötlemise meetmetele, sealhulgas juhul, kui Klient külastab teise ettevõtja kodulehte või kasutab teise ettevõtja teenuseid ja pääseb sellisele kodulehele või teenustele ligi läbi Meie suhtluskanalite, sealhulgas Meie kodulehe. Sellistel juhtudel kutsume tutvuma vastava ettevõtja poolt tagatud isikuandmete töötlemise ohutuse garantiidega.
Käesoleva Privaatsuspoliitika oleme koostanud võimalikult lihtsa, kuid juhul, kui ei ole teada sellised mõisted nagu „anonüümseks muudetud andmed“, „isikuandmed“ jne, siis palume eelkõige tutvuda järgnevalt toodud mõistetega, mis on kasutatud käesolevas Privaatsuspoliitikas:

 • Isikuandmed – mistahes informatsioon, mis puudutab identifitseeritud või identifitseeritavat füüsilist isikut (andmesubjekti) näiteks ees-, perekonnanimi jne.
 • Anonüümseks muudetud andmed – informatsioon, mis ei ole Isikuandmed ja mida ei saa enam siduda füüsilise isikuga, sest kõik isiku tuvastamist võimaldavad andmed on arvatud infokogumist välja.
 • Teenused – mistahes liiki teenused, mida Meie pakume kohapeal või distantsilt.

2. Kuidas Me saame Isikuandmeid ja milline on andmete töötlemise alus
Me tagame oma Klientidele laia Teenuste valiku. Teave, mida Me saame isiku kohta, sõltub Teenusest, mida Klient kasutab või mille saamist on Klient taotlenud. Me saame ka sellist informatsiooni, mida Klient on Meile andnud mistahes koostöö raames.
Isikuandmeid on Meil võimalik saada erineval moel, sealhulgas järgnevalt:

 • Klient on andnud Meile oma Isikuandmeid s.o siis, kui Klient või Kliendi poolt volitatud isik, sealhulgas Kliendi poolt märgitud kontaktisik kontakteerumiseks remondiga seotud küsimustes, võtab ühendust või teeb koostööd Meiega või Meie poolt volitatud isikutega, näiteks kasutab Meie Teenuseid või nõuab mingit informatsiooni, või esitab taotlust konkreetse küsimuse või palve läbivaatamiseks, külastab Meie Kliendi teeninduskeskusi või võtab Meiega ühendust Meie poolt märgitud infokanalites.
 • Andmeid luuakse, kasutades Meie Teenust näiteks helistades või külastades ja kasutades Meie kodulehte.
 • Me saame andmeid teistest allikatest, näiteks juhul, kui Klient taotleb suhtlemist Meiega teiste teenuste osutajate või koostööpartnerite juures, näiteks seadmete või nende aksessuaaride soetamiseks, saadetiste saatmiseks või seadmete remondiküsimuste lahendamiseks. Normatiivaktide nõuete täitmiseks ja pikaajalise koostöö võimaluste tagamiseks võib Meil tekkida vajadus taotleda normatiivaktide raames andmeid ka avalikult kättesaadavatest registritest.

Kliendil on õigus keelduda Meile oma Isikuandmete andmisest, kuid sellisel juhul võib juhtuda, et Meie ei saa tagada Kliendi poolt soovitud Teenuste osutamist ja me tehingu sõlmimisest keeldume.
Andmetöötlemist Me teostame vaid vastavalt konkreetsele andmetöötlemise alusele, sealhulgas tuginedes Kliendi taotlusele ja sellega seotud tehingu tagamisele, arvestades Kliendi poolt antud nõusoleku ulatust ja normatiivaktides sätestatud nõuete täitmist ning Meie ja kolmandate isikute õigustatud huvide kaitset, järgides tasakaalu Kliendi õiguste ja huvide suhtes.

3. Milliseid Isikuandmeid Me kogume
Olenevalt kasutatud Teenusest või koostööst võivad Isikuandmete liigid erineda. Üldiselt saab Isikuandmeid jagada järgnevatesse Isikuandmete kategooriatesse:

 • Põhiandmed, sealhulgas ees-, perekonnanimi, kontakttelefon, e-posti aadress;
 • Andmed, mis on seotud suhetega Kliendiga, näiteks teave Kliendile osutatud Teenuse kohta ja Teenuse osutamisest tulenevad andmed, näiteks seadmete või aksessuaaride soetamine ja sellega seotud tehingut tõendavad dokumendid; saadetiste kättetoimetamise teenuse andmed; seadme remondi ja sellega seotud seadme andmed, sealhulgas seadme tootja, mudel, IMEI kood, komplektsus, defektide kirjeldus, visuaalne pilt - hindamine, turvakood, kui on olemas; või seadmete andmete salvestamise teenuse raames olevad andmed; maksetega seotud dokumendid ja nende andmed; Kliendi suhtlusandmed, mida saame kohapeal või kaugsuhtluse käigus Kliendiga, näiteks Meile adresseeritud e-posti saadetised, taotlused või telefonivestluse käigus antud informatsioon ja Kliendiga sõlmitud kokkulepped; Kliendi palved või keelud seoses andmete töötlemisega vastaval eesmärgil;
 • Andmed, mida saadakse Kliendi nõusoleku alusel ja mis on defineeritud hetkel, kui selline nõusolek on antud. Kliendil on õigus võtta mistahes ajal Meile antud nõusolek tagasi sama lihtsalt kui see on antud, sealhulgas kasutades Meie suhtluskanaleid. Nõusolek on jõus kuni selle täitmiseni või vastava tagasivõtmiseni, kui see saabub enne. Tagasivõtmine ei mõjuta töötlemise seaduslikkust, mis tugineb vastavale nõusolekule enne tagasivõtmist.

Meie ei kogu teadlikult ja ei töötle isiklikult identifitseeritavat informatsiooni isikutelt, kes on nooremad normatiivaktides ettenähtud vanusepiirist, mis annab õigust tegutseda iseseisvalt. Meie respekteerime selliste isikute õigusi ning Teenuse vajaduse korral kutsume võtma Meiega ühendust selliste isikute vanematel või eestkostjatel.

4. Kuidas Me kasutame Isikuandmeid
Me töötleme Isikuandmeid selleks, et tagada Teenuseid, efektiivset Klienditeenindamist, koostööd ja muid Meie tegevuse ja Klientide jaoks olulisi toiminguid.
Oma Klientide Isikuandmete kaitsmiseks eelistame Anonüümseks muudetud andmete töötlemist, mis ennetab isiku tuvastamist. Siiski sageli on Meil tarvis töödelda identifitseeritavaid isikuandmeid, arvestades osutatud Teenuse või koostöö olemust ning siduvate normatiivaktide nõudeid. Sellisel juhul Me töötleme andmeid, arvestades kohaldatavaid andmetöötlemise põhimõtteid, eriti minimaalse andmehulga põhimõtet ja muid normatiivaktides ettenähtud nõudeid.
Me töötleme Isikuandmeid vaid konkreetselt vajalikel eesmärkidel, tuginedes kindlatele õiguslikele alustele, sealhulgas Meie õigustatud huvidele, näiteks:

 • Teenuse osutamise kvaliteedi kontroll ja arvamuse väljaselgitamine. Meie jaoks on oluline osutatud teenuste kvaliteet ja normatiivaktides ettenähtud Kliendi õiguse tagamine saada tehingule vastavat Teenust, sellepärast teatud juhtudel Isikuandmed võidakse töödelda kvaliteedikontrolli eesmärkidel. Töötlemist teostame normatiivaktide (seaduse) ja lepingu (tehingu) alusel.
 • Taotletud küsimuste lahendamine, sealhulgas erinevate taotletud küsimuste või kaebuste läbivaatamine ja lahendamine. Töötlemist teostame normatiivaktide (seaduse) ja lepingu (tehingu) alusel, sealhulgas taotletud küsimuse alusel.
 • Teenuste osutamine ja tehingu täitmise tagamine. Me töötleme andmeid, et tagada Teenuseid ja sõlmitud lepingute (tehingute) täitmist. Näiteks Me töötleme andmeid, et saaksime teostada taotletud seadme remondi või taotletud tellimuse kättetoimetamist. Meie töötleme Isikuandmeid suhtlusel Klientidega, näiteks saadame Teenuse tagamisega seotud teateid, et informeerida teenuse täitmise tulemusest või et edastada Kliendile muud olulist informatsiooni. Samuti võib tekkida vajadus võtta Kliendiga ühendust seoses Teenuse osutamisega, et täpsustada näiteks taotletud teenuse informatsiooni, esitatud remondi taotluse kirjeldust või et selgitada välja muud lisainformatsiooni, mis soodustab tehingu täitmist. Et tagada tehingu teostamise jälgitavust, Meie kokkulepped ja vestlused Kliendiga konkreetse küsimuse lahendamise osas võidakse fikseerida salvestise kujul. Tehingute raames raamatupidamise tingimuste täitmiseks peame teostama arvelduste haldamist ning osutatud Teenuste arvestust. Juhul, kui Klient ei ole tasunud osutatud Teenuste ees täies mahus, peame võtma tarvitusele meetmed ülejäänud maksete kättesaamiseks normatiivaktides ettenähtud korras. Töötlemist teostame normatiivaktide (seaduse) ja lepingu (tehingu) alusel.
 • Lepingu (tehingu) sõlmimine/muutmine Eesmärk puudutab olemasolevate või uute tehingute taotlusi, sealhulgas Teenuste taotlusi mistahes taotlusvormi korral. Töötlemist teostame normatiivaktide (seaduse) ja lepingu (tehingu) alusel.
 • Suhtlemine Kliendiga Me järgime iga Kliendi õigust anda, võtta tagasi või muuta informatsiooni saamise võimalusi. Kui Klient on avaldanud soovi saada informatsiooni või anda arvamust konkreetsete toodete või Teenuste kohta, siis Isikuandmeid võidakse töödelda, et oleks võimalik tagada Kliendile vajaliku informatsiooni esitamist. Sellistel juhtudel on alati oluline Kliendi nõusolek. Kui Kliendi nõusolek puudutab informatsiooni saamist koostööpartneri käest, näiteks selleks, et tootja saaks võtta Kliendiga ühendust ja selgitada välja Kliendi rahulolu konkreetse tootja kaubamärgi toodetega ja et remondi korral ta saaks hinnata seadme remondi kvaliteeti, siis võidakse konkreetsele tootjale anda edasi Kliendi andmed nagu ees-, perekonnanimi, kontakttelefon ja e-post Kliendi poolt antud nõusoleku alusel. Töötlemist teostame õigustatud huvi ja Kliendi poolt antud nõusoleku alusel.
 • Siduvate normatiivaktide täitmine Meie töötleme Isikuandmeid, et täita normatiivaktides märgitud kohustusi, näiteks selleks, et tagada andmete kättesaadavust pädevatele isikutele, sealhulgas selleks, et anda vastuseid normatiivaktide raames asutuste ja kohtu käest saadud taotlustele ning et tagada normatiivaktide raames Klientidele ettenähtud õigusi ja teostada Meile kui ettevõtjale ettenähtud kohustusi, sealhulgas raamatupidamise, maksude, lõivude jt valdkondades.
 • Raamatupidamise/finantside ja maksude juhtimine Eesmärk puudutab raamatupidamisarvestust, maksude tasumist, arveldusi jne. Töötlemist teostame normatiivaktide (seaduse) ja lepingu (tehingu) alusel.
 • Arvelduste haldamine Eesmärk puudutab toiminguid, mis on teostatud isikuga arveldamisel. Töötlemist teostame normatiivaktide (seaduse) ja lepingu (tehingu) alusel.
 • Pettuse ennetamine ja/või krediidiriski hindamine Eesmärk puudutab õiguslike huvide kaitset ning seadusest ja lepingust tulenevate kohustuste täitmist.. Eesmärk hõlmab andmetöötlemist, sealhulgas enne tehingu sõlmimist ja selle täitmise jooksul, mis hõlmab informatsiooni töötlemisega seotud toiminguid pettuse ja krediidiriskide ennetamiseks. Töötlemist teostame normatiivaktide (seaduse), lepingu (tehingu), õigustatud huvi ja Kliendi poolt antud nõusoleku alusel.
 • Võlgade sissenõudmine. Eesmärk puudutab võlgade sissenõudmisega seotud toiminguid, sealhulgas saada, säilitada ja töödelda võla sissenõudmiseks vajalikke andmeid ning esitada ja sisestada informatsiooni võla ja isiku kohta, sealhulgas isikuandmeid, normatiivaktides sätestatud korras registreeritud võlgnike ja krediidiinformatsiooni (krediidiajaloo) andmebaasides, ning säilitada ja anda üle kolmandatele isikutele informatsiooni, mis on esitatud, ülekantud ja saadetud ettevõtjale, sealhulgas isikuandmeid ja tehinguga seotud informatsiooni, et tagada tehingu täitmist, ning juhtudel, kui isik ei ole täitnud vastavalt tehingu tingimusi. Töötlemist teostame normatiivaktide (seaduse), lepingu (tehingu) ja õigustatud huvi alusel.
 • Isikute ja objektide turvalisus. Meie võime töödelda Isikuandmeid , et tagada oma töötajate, infrastruktuuri, teenuste, informatsiooni, Klientide, sealhulgas Meie objektide ja korraldatud ürituste külastajate turvalisust, seadusvastaste või muude riskide ennetamist, süütegude avastamise soodustamist Meie objektidel ja nendega kaasneval territooriumil, seahulgas infosüsteemides. Eesmärk puudutab meetmeid, mida teostatakse füüsiliste ja loogiliste kaitsevahenditega, sealhulgas teostades videojälgimist, läbipääsulubade režiimi ja muid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada kaitset füüsilise mõju poolt tekitatud ohu eest ja kaitset, mida tagatakse loogiliste kaitsemeetmetega. Töötlemist teostame normatiivaktide (seaduse), lepingu (tehingu) ja õigustatud huvi alusel.
 • Teenuste, protsesside, infosüsteemide statistika ja analüütika, et neid arendada ja täiustada. Eesmärk puudutab Meie käsutuses olevate isikuandmete töötlemist Teenuste osutamise tulemuste hindamiseks eesmärgiga arendada ja täiustada oma Teenuseid, protsesse, süsteeme ning et määrata ettevõtte eesmärgid ja arengusuunad. Me võime töödelda andmeid statistilistel eesmärkidel ning ärilise informatsiooni kogumiseks ja analüüsi teostamiseks, et võimaldada Meil võtta vastu informeeritud otsuseid tegevuse täiustamiseks ja kaitsmiseks ning et koostada aruandeid Meie äritegevuse tulemuste kohta. Töötlemist teostame õigustatud huvi alusel.
 • Isikuandmete töötlemine sisemistel halduseesmärkidel Meie grupi raames. Eesmärk puudutab isikuandmete töötlemist grupi ettevõtte sisemistel halduseesmärkidel näiteks huvide konflikti ja seadusvastaste tehingute ennetamiseks. Töötlemist teostame õigustatud huvi alusel.
 • Korralduslik juhtimine (sealhulgas dokumendihaldus, protsesside, teenuste, infosüsteemide ja isikute arvestus). Eesmärk puudutab ettevõtte integreeritud juhtimise meetmeid, sealhulgas kooskõlas riiklike ja rahvusvaheliselt tunnustatud korporatiivse juhtimise põhimõtetega, tagades siseprotsesside jälgitavust, kontrolli ja täiustamist. Töötlemist teostame normatiivaktide (seaduse) ja õigustatud huvi alusel.

Kõikidel juhtudel Meie töötleme Isikuandmeid vaid sellises ulatuses, mis on vajalik eesmärgi saavutamiseks, arvestades iga isiku Privaatsust.

5. Kuidas Me kaitseme Isikuandmeid
Me tagame Isikuandmete konfidentsiaalsust, teostades vastavaid turvameetmeid ning arvestades normatiivaktide nõudeid ja nendes ettenähtud kohustusi.
Kliendi huvide kaitsmise eesmärgil Me pidevalt arendame oma turvaprotsesse ja meetmeid. Sellised turvameetmed hõlmavad personali, info- ja tehniliste ressursside, IT infrastruktuuri ja hoone, kus tegutseme, kaitset. Selliste meetmete raames me tagame vastavat informatsiooni kaitse taset, et vältida kolmandate isikute autoriseerimata ligipääsu.

6. Kellele Me võime esitada Isikuandmeid
Isikuandmete vahetus võib olla vajalik mõningatel juhtudel, kui sellele on konkreetne ettenähtud eesmärk, näiteks Meil võib tekkida vajadus esitada Isikuandmeid järgnevatele andmete saajate kategooriatele:

 • Meie Grupi ettevõttetele informatsiooni töötlemiseks normatiivaktide raames, sealhulgas selleks, et tagada vastavat Grupi ettevõtete juhtimist.
 • Koostööpartneritele, sealhulgas koostööpartneritele Teenuste tagamiseks, kvaliteedi kontrollimiseks ja arendamiseks ning partneritele, kes tagavad kindlaid kättetoimetamise teenuseid, samuti isikute, objektide ja informatsiooni kaitse ja ohutuse tagamise teenuseid ja muid Teenuseid. Näiteks Meie teeme koostööd tootjatega, kes töötlevad Isikuandmeid, et tagada Kliendile vastavalt normatiivaktidele seadme kasutustingimustes ettenähtud remondi garantiid. Sellistel juhtudel võidakse remonditehingu täitmiseks vajalike Kliendi isikuandmeid (ees-, perekonnanimi, kontakttelefon ja e-post, kuid on märgitud), remondi teostamiseks vajalikke seadme andmeid ja seadme ostu (tehingu) dokumentide koopiaid anda üle Kliendi seadme tootjale või tema poolt märgitud isikule kui vastutavale töötlejale, et teostada töötlemise eesmärki - remonditehingu tagamine. Vajadusel Me teeme koostööd oma partneritega, kes tagavad tellimuste kättetoimetamise Klientidele. Selliste andmete töötlemise alus on Kliendi taotlus - tehingu tagamine ja normatiivaktide täitmine. Sellised koostööpartnerid võivad kasutada Isikuandmeid vaid sellisteks eesmärkideks, mille osas oleme koostööpartneriga kokku leppinud. Me järgime vastavat hoolsust, et tagada seda, et sellised koostööpartnerid tegutseksid kooskõlas käesoleva Privaatsuspoliitikaga ja normatiivaktides Klientide suhtes ettenähtud ohutusnõuetega.
 • Järelevalve asutused. Normatiivaktide nõuete täitmiseks võib tekkida vajadus esitada Isikuandmeid turujärelevalveasutustele, õiguskaitseinstitutsioonidele vastavalt sellele, kuidas seda näevad ette normatiivaktid.
 • Muud isikud. Andmeid võidakse töödelda kooskõlas Kliendi poolt antud nõusolekuga või palvega, sealhulgas juhul, kui Klient on nõustunud andmete edasise kasutamisega kolmanda isiku poolt defineeritud eesmärgil. Näiteks juhul, kui Klient kasutab mõne konkreetse tootja seadet ning Klient on nõustunud, et tootja võib võtta Kliendiga ühendust, et selgitada välja Kliendi rahulolu oma kaubamärgi toodetega ja hinnata remondi teostamise kvaliteeti. Sellisel juhul Kliendi andmeid saab kätte ja töötleb konkreetne tootja Kliendiga ühenduse võtmiseks.

Lisaks eelpool mainitule Me võime Isikuandmeid anda üle teisele isikule seoses ettevõtte ülemineku, mistahes ühinemise või omandamisega ning Meie varade müügi või Teenuste osutamise üleandmisega teisele ettevõtjale.
Me tagame Isikuandmete konfidentsiaalsust, teostades turvameetmeid vastavalt normatiivaktide nõuetele.
Me võime töödelda ka Anonüümseks muudetud andmeid. Andmed, mis ei võimalda isikut tuvastada, võidakse kasutada teistel eesmärkidel ja neid võib anda üle teistele isikutele.

7. Kui kaua Me säilitame andmeid
Me säilitame Isikuandmeid vaid ajaks, mis on vajalik, et saavutada käesolevas Privaatsuspoliitikas ettenähtud eesmärgid, kui just nende kauem säilitamine ei ole sätestatud või lubatud kohaldatavates normatiivaktides. Andmete säilitamise kestuse määramiseks kasutame kriteeriume, mis vastavad normatiivaktides sätestatud kohustustele, sealhulgas Me arvestame Klientidele ettenähtud õigusi, näiteks määrame sellist andmete säilitamise tähtaega, mille jooksul võib Klient esitada tehinguga seotud nõudeid, kui sellised peaksid tekkima.
Kui klient on remondiga koos tellinud seadmes olevate andmete kopeerimise, siis säilitatakse andmeid 2 (kaks) kuud alates kuupäevast, mil klient on oma seadme kätte saanud teeninduskeskusest, nii et vajadusel ja kliendi tellimuse alusel on võimalik kliendi andmeid korduvalt taastada ja / või kui on vaja kliendile osutatud teenuste kohta esitatud küsimusi läbi vaadata. Kuid andmemahu minimeerimise põhimõtte kohaselt säilitatakse salvestatud andmeid mitte rohkem kui 6 (kuus) kuud alates hetkest, mil kliendile on teatati esimest korda, et remonditud seadmele võib järgi tulla. Seega, kui pärast seadme remondi valmimise teate saamist ei jõua Klient seadmele järgi tulla või kui Klient ei saanud seadet kätte muul viisil 6 (kuue) kuu jooksul alates Kliendi teavitamisest, et seade on valmis, peab Klient arvestama, et pärast eespool nimetatud perioodi ei saa Teeninduskeskus enam andmeid taastada ning selle teenusega seotud nõudeid ei ole võimalik töödelda. Andmete säilitamise aja pikendamiseks peab Klient esitama koos põhjendatud asjaoludega selge ja vaieldamatu sooviavalduse enne andmete kustutamise tähtaja saabumist. Sooviavaldused vaadatakse läbi ja vastus antakse kooskõlas seaduste ja käesoleva Privaatsuspoliitikaga.
Anonüümseks muudetud andmete säilitamiseks ei kohaldata piiranguid, kuid ka neid me säilitame vaid vajalikus mahus ja ajaks.
Meie eesmärgiks on tagada, et Kliendi kohta käiv informatsioon oleks õige ja kaasajastatud. Selle tõttu palume Kliendil anda Meile teada mistahes muudatustest Kliendi poolt esitatud informatsioonis.

8. Kuidas TSC kasutab küpsiseid
Sarnaselt teiste veebisaitidega kasutab TSC veebileht küpsiste tehnoloogiat. Küpsiste kohta on üksikasjalikum teave TSC küpsiste kasutamise eeskirjas, mis on saadaval TSC veebisaidil https://www.etsc.ee. Kui seadusandluses ei ole sätestatud teisiti, on igal isikul õigus oma andmete töötlemist edasi lükata, kuid sellisel juhul, eriti kui nimetatud andmed on tehniliselt olulised, on olemas võimalus, et me ei saa seda teenust pakkuda samamoodi nagu varem.

9. Millised on Kliendi õigused ja mida Me Kliendilt ootame
Kliendi õigused:

 • esitada taotlusi ja saada kätte informatsiooni andmete kohta, mida Meie kogume Kliendi kohta ja säilitame, kui just kohaldatav normatiivakt ei näe ette teisiti. Informatsiooni enda kohta võib Klient saada, võttes Meiega ühendust kirjalikult või külastades Meie Klienditeeninduskeskust;
 • taotleda ligipääsu oma andmetele, nende muutmist ja kustutamist, vajadusel täiendamist või töötlemise piiramist, samuti teostada õigust esitada pretensioone töötlemise vastu, sealhulgas esitada pretensiooni sellise andmete töötlemise vastu, mida teostatakse õigustatud huvi raames, niivõrd kuivõrd seda sätestavad normatiivaktid, samuti kasutada õigust andmete ülekandmisele. Teavitame, et andmete parandamise, kustutamise, piiramise, lõpetamise või ülekandmise korral on võimalik osaline või täielik teenuste peatamine pöördumatul kujul. Juhul, kui informatsiooni kättesaamiseks on valitud kaugsuhtluskanal nagu post, Klient vastutab valitud kättesaamise viisi turvalisuse eest ja selle isiku tegevuse eest, kes tegutseb tema esindajana;
 • mistahes hetkel võtta enda poolt Meile antud nõusolekuid tagasi. Nõusoleku andmine või tagasi võtmine on Kliendi vaba valik ning see ei kohusta teda võtma lisakohustusi. Kui aga Klient otsustab mõne nõusoleku tagasi võtta, siis tuleb arvestada, et tagasivõtmine ei mõjuta töötlemist, mis on teostatud kuni tagasivõtmiseni, ning nõusolekuga seotud andmete töötlemist Me enam ei taga ja Kliendil ei pruugi olla kättesaadavad kõik võimalused endises ulatuses;
 • võtta Meie ja turujärelevalveasutustega ühendust andmetöötlemise küsimustes. Kui on vajalik tugi laiema informatsiooni saamiseks seoses käesoleva Privaatsuspoliitika, andmetöötlemise aspektide või kohaldatavate andmekaitse normatiivaktidega, siis kutsume pöörduma Meie poole, et saaksime täpsemalt vaadata tekkinud küsimust vastuse andmiseks. Igal juhul on Kliendil alati õigus esitada kaebus ka vastutavale asutusele seoses andmetöötlemise järelevalve küsimustega;
 • võtta Meiega ühendust kõikides Kliendi jaoks olulistes küsimustes, sealhulgas seoses Privaatsuspoliitikaga ja kohaldava andmekaitsega. Anname vastust nii kiiresti kui võimalik, kuid hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse kättesaamisest, kui just arvestades küsimuse ulatust ei ole tarvis lisaaega.

Meie vaatame nimetatud õigustega seotud Kliendi avaldusi läbi tasuta. Avalduse läbivaatamisest Me võime keelduda või võime kohaldada mõistlikku tasu, kui avaldus on silmnähtavalt esitatud alusetult või ülemääraselt, ning muudel normatiivaktides ettenähtud juhtudel. Avaldust on võimalik esitada mistahes Meie seadmete vastuvõtmise punktis või distantsilt, tagades võimalust tuvastada ennast konkreetse andmesubjektina ja veenduda esitatud taotluse sisus ja põhjendatuses.

Kliendi vastutus:

 • teavitada Meid esitatud informatsiooni ja andmete muudatustest. Meie jaoks on oluline, et Meie käsutuses on Kliendi kohta tõene ja kaasajastatud informatsioon;
 • esitada vajalikku informatsiooni, et saaksime seoses Kliendi taotlusega tuvastada Kliendi ja veenduda, et suhtlus või koostöö toimub just selle konkreetse Kliendiga. See on vajalik Kliendi ja teiste isikute isikuandmete kaitsmiseks, et saaksime veenduda, et just Klient on andmesubjekt ning et suhtluse ja/või koostöö raames avalikustatud informatsioon Kliendi kohta on esitatud ainult Kliendile, ilma teiste isikute õigusi riivamata. Näiteks juhul, kui Klient soovib selgitada välja andmeid enda kohta, saates Meile taotluse. Sellisel juhul on Meie jaoks oluline veenduda, et just Klient on see, kes on taotluse esitanud ja allkirjastanud. Me võime ka paluda esitada lisainformatsiooni tuvastamise teostamiseks. Kui aga Klient ei ole esitanud lisainformatsiooni ja/või Meil on kahtlused informatsiooni taotleja osas, siis Kliendi andmete kaitse tagamiseks (et vältida andmete avalikustamist kolmandatele isikutele) Me võime keelduda andmete avalikustamisest hetkeni, kui oleme veendunud, et just Klient on taotlenud nimetatud andmeid.
 • enne Meiega koostöö alustamist tutvuda käesoleva Privaatsuspoliitikaga ning tutvustada seda kõigile nendele isikutele, kes on seotud Kliendiga ja kelle huve võidakse riivata Kliendi andmete töötlemise käigus. Käesolev Privaatsuspoliitika on lahutamatu Meie poolt osutatud Teenuste osa. Meie ootame, et Klient kasutab Meile antud andmeid ausalt ja ei riiva teiste isikute õiguslikke huve. Juhul, kui kooskõlas vastavate tingimustega on Kliendil võimalus anda teisele isikule ligipääs või võimaldada ühiselt kasutada oma Teenuseid ja/või seadmeid, siis Klient vastutab selle eest, et see isik on teavitatud konkreetse protsessi raames teostatud andmetöötlemisest ja sellest tulenevatest kohustustest. Juhul, kui andmed puudutavad otseselt teist isikut (andmesubjekti muutuse korral), siis Kliendi kohustuseks on viivitamatult sellest Meid teavitada. Kuni isikud on täielikult tuvastatud andmeid seostatakse Kliendiga kui andmesubjektina.

10. Kuidas saab teada käesoleva Privaatsuspoliitika muudatustest
Me pidevalt täiustame ja arendame oma tegevust, aegajalt muutes ja täiendades käesolevat Privaatsuspoliitikat. Selle tõttu kutsume Kliente regulaarselt tutvuma Privaatsuspoliitika kehtiva versiooniga Meie kodulehel ja teistes Meie suhtluskanalites. Kui teostame muudatusi käesolevas Privaatsuspoliitikas, siis teavitame sellest oma kodulehel.

11. Kuidas võtta Meiega ühendust
Küsimuste korral seoses Käesoleva Privaatsuspoliitika või teostatud Isikuandmete töötlemisega, kutsume võtma ühendust Meie või Meie andmekaitsespetsialistiga, kasutades käesolevas Privaatsuspoliitikas märgitud kontaktinformatsiooni.