Töötajate privaatsuspoliitika

Töötajate privaatsuspoliitika

Viimati uuendatud: [09.09.2019]

LMT grupi ettevõtete privaatsuspoliitika töötajate värbamisprotsessis

1. Üldtingimused
LMT grupi ettevõtete privaatsuspoliitika töötajate värbamisprotsessis eesmärk on anda kandidaadile (edaspidi - andmesubjektile) teavet isikuandmete töötlemise eesmärgi, aluse, kaitse, töötlemistähtaja ning andmesubjekti õiguste kohta.

2. Vastutav töötleja ja kontaktid
Isikuandmete vastutav töötleja on LMT grupi ettevõte, mis on kuulutanud välja konkursi vastava vaba töökoha täitmiseks:

  • Latvijas Mobilais Telefons, SIA (ühtne registrikood 50003050931, juriidiline aadress: Ropažu iela 6, Riia, LV-1039 (edaspidi – LMT);
  • LMT RETAIL & LOGISTICS SIA (ühtne registrikood LV40103148504, juriidiline aadress: Ropažu iela 6, Riia, LV-1039);

edaspidi - kõik koos nimetatud „LMT grupp“ või igaüks eraldi „LMT grupi ettevõte“.

3. Kohaldamine
Käesolevat dokumenti kohaldatakse privaatsuse ja isikuandmete kaitsmise tagamiseks andmesubjekti suhtes, kes on esitanud taotluse osalemiseks vastava LMT grupi ettevõtte poolt töötaja värbamiseks väljakuulutatud konkursil.

4. Esitatud isikuandmed
4.1. Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Töötajate värbamisprotsessis töödeldakse järgmiseid isikuandmete kategooriaid: isikutuvastamisandmed, isiku kontaktandmed, ametiga seotud andmed, hariduse ja õppimisega seotud andmed, CV andmed, fotod, andmed suhtlemisest ja käitumisest (nt soovituskirjad, töökonkursil sooritatud ülesanded jne) ja muu informatsioon, mida isik on enda äranägemisel esitanud. 
4.2. LMT grupi ettevõtted ei palu esitada andmed, mida saab pidada tundlikeks isikuandmeteks (nt andmed tervislikkust seisundist, poliitilistest vaadetest või perekonnaliikmetest) ning muud andmed, mis ei ole vajalikud vastavale ametile isiku sobivuse hindamiseks.

5. Andmete töötlemise eesmärk
LMT grupi ettevõte töötleb isikuandmeid töötajate värbamise eesmärgil ainult seoses konkreetse vaba töökohaga või kuulutuses märgitud eesmärgil.

6. Andmete töötlemise õiguslik alus
Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on andmesubjekti nõusolek esitada oma andmed ja osaleda konkursil vaba töökoha täitmiseks ning LMT grupi õigustatud huvi.

7. Andmete kättesaadavus
7.1. Konkursi tõhusa läbiviimise tagamiseks LMT gruppi kuuluvad ettevõtted võivad volitada teineteist eraldi konkursi toimingute teostamiseks, kui see on vajalik seoses vaba töökohaga, millele kandideerib andmesubjekt. Vastav LMT grupi ettevõte tagab isikuandmete töötlemise ja kaitse nõuete täitmise kooskõlas LMT grupi nõuete ja õigusaktidega ning ei hakka kasutama andmeid teisteks eesmärkideks kui vaid oma kohustuste täitmiseks. 
7.2. LMT grupi ettevõte võib anda isikuandmed üle ka kolmandatele isikutele, kes ei kuulu LMT gruppi, näiteks ettevõtetele, millega teeb LMT grupi ettevõte koostööd isiksusetestide läbiviimiseks. Mistahes isikuandmete edastamine toimub kooskõlas kehtivate õigusaktidega, teavitades sellest andmesubjekti ja saades temalt nõusoleku.

8. Andmete säilitamine
8.1. Andmesubjekti isikuandmed säilitatakse 6 kuud peale konkursi lõppu, välja arvatud juhul, kui LMT grupi ettevõte kaitseb oma õiguslikke huve. Sellisel juhul isikuandmed kustutatakse pärast õiguslike huvide kaitsmise protsessi lõppu. 
8.2. Kui andmesubjekt esitab palve kustutada esitatud isikuandmed varem, lühendab LMT grupi ettevõte isikuandmete säilitamise tähtaega 4 kuuni alates hetkest, kui andmesubjektile on antud teada keeldumisest teda värvata vastavale vabale töökohale.

9. Andmetele juurdepääsu õigus, õigus neid parandada ja kustutada
9.1. Andmesubjektil on õigus mistahes hetkel otsustada, kas ta annab või ei anna nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ning mistahes ajal võtta oma nõusolek tagasi, võttes ühendust LMT grupi ettevõttega, ilma tagasivõtmise hetkeni teostatud töötlemist mõjutamata. 
9.2. Andmesubjekt võib kasutada normatiivaktides ettenähtud andmesubjekti õigusi, sealhulgas õigust saada teavet oma andmete kohta, vaidlustada töötlemist, sealhulgas õigustatud huvide kasutamist, ning esitada taotlus andmete parandamise, kustutamise, piiramise ja edastamise kohta ning vajadusel esitada kaebus järelevalvet teostavatele asutustele (Andmekaitse inspektsioonile) isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes. 
9.3. Neid õigusi saab kasutada niivõrd kuivõrd andmete töötlemine ei tulene LMT grupi ettevõtte kohustusest, mida sätestavad õigusaktid.

10. Andmete kaitse
10.1. Isikuandmeid töödeldakse arvestades andmete konfidentsiaalsuse ja ohutuse nõudeid, teostades vastavaid tehnilisi ja korralduslikke säilitamise meetmeid. 
10.2. LMT grupi ettevõtted täiustavad ja arendavad pidevalt oma tegevust ning esineb võimalus, et käesolevat dokumenti muudetakse ja täiendatakse perioodiliselt. LMT grupi ettevõtted kutsuvad regulaarselt tutvuma käesoleva dokumendi kehtiva versiooniga. Kehtiv versioon on kättesaadav LMT grupi suhtluskanalites, sealhulgas LMT kliendikeskustes ja LMT kodulehel aadressil www.lmt.lv. 
10.3. LMT grupis isikuandmeid töödeldakse kooskõlas kriteeriumidega, mis on sätestatud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (27.aprill 2016) ning vastavalt teistele kohaldatavatele privaatsust ja andmete töötlemist puudutavatele õigusaktidele.

11. Kontakt informatsioon
Mistahes küsimuste või ebaselguste korral seoses käesoleva dokumendi või isikuandmete töötlemisega palume võtta ühendust LMT grupi ettevõttega, kasutades all pool näidatud kontaktandmeid, või võttes ühendust andmekaitseametnikuga: 
11.1. Juriidiline aadress: Ropažu iela 6, Riia, LV-1039; 
11.2. Ööpäevaringne tasuta infotelefon: 8076 8076; 
11.3. Ööpäevaringne infotelefon välismaalt tehtud kõnedele: +371 2931 9911 (helistades Euroopa Majanduspiirkonda kuuluvatest riikidest - tasuta) 
11.4. E-post: info@lmt.lv
11.5. Faks: 6777 3707; 
11.6. Sõnumid Kontaktkeskusele: 8076 8076;
11.7. Andmekaitsespetsialist: personasdati@lmt.lv.